کتاب علم تنفس

تنفس مانند تمام پدیده ها یک صورت ظاهری دارد و یک مفهوم و صورت باطنی وجه ظاهری تنفس در ا رتباط با حیات فیزیولوژیکی انسان است که عبارتست از دریافت اکسیژن از طریق تنفس

کتاب آمی کودک کهکشانی

آمی، فرزند ستارگان (کودک کهکشانی)

کتاب آمی کودک کهکشانی هنگامی که برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد، آمی، فرزند ستارگان ( کودک کهکشانی) توسط نویسنده شیلیایی انریکه باریوس، موفقیتی بدیهی در دنیای اسپانیایی زبان به دست آورد. این داستان سپس به چندین زبان دیگر ظاهر شد و توسط کارشناسان آموزش در بسیاری از ادامه مطلب…