6 راه برای آسان تر کردن مدیتیشن

هدف از مدیتیشن این است که به ما کمک کند یاد بگیریم برای خودمان وقت بگذاریم.
رعایت یک برنامه منظم مدیتیشن می تواند یک چالش باشد. با توجه به نیازهای زندگی روزمره، به موقع برای مدیتیشن

نشستن ممکن است غیرممکن به نظر برسد، اما این نباید باعث شود شما آن را انجام ندهید.