کتاب علم تنفس

تنفس مانند تمام پدیده ها یک صورت ظاهری دارد و یک مفهوم و صورت باطنی وجه ظاهری تنفس در ا رتباط با حیات فیزیولوژیکی انسان است که عبارتست از دریافت اکسیژن از طریق تنفس