کهن الگو ها و سایکدلیک

در قلمرو تجربه سایکدلیک، کهن الگوها در مرکز صحنه قرار می‌گیرند و نقش‌هایی با اهمیت عمیق به عهده می‌گیرند. با برداشته شدن پرده های ادراک دنیوی، کهن الگوها از اعماق ناخودآگاه جمعی برمی خیزند و از قدرت و خرد بی زمان می درخشند.

مستند سایکدلیکا – فرکانس های سایکدلیک

موسیقی به دلیل تأثیرات روانشناختی آن، به ویژه بر احساسات، به عنوان عنصر کلیدی درمان با کمک سایکدلیک ها شناخته می شود. هدف پشت موسیقی و سایکدلیک ها از دیرباز این است که شنونده را به سفری در ضمیر ناخودآگاه ببرد و حس واقعیت تغییر یافته را القا کند.