آمی، فرزند ستارگان (کودک کهکشانی)

هنگامی که برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد، آمی، فرزند ستارگان ( کودک کهکشانی) توسط نویسنده شیلیایی انریکه باریوس، موفقیتی بدیهی در دنیای اسپانیایی زبان به دست آورد. این داستان سپس به چندین زبان دیگر ظاهر شد و توسط کارشناسان آموزش در بسیاری از کشورها و همچنین رهبران ادامه مطلب…