توهم یا واقعیت

توهم یا واقعیت

ما در دنیایی هستیم که فکر می کنیم آنچه در اینجا و با اندام های حسی (حواس پنج گانه) خود تجربه می کنیم یک واقعیت است. واقعیت چیزی نیست که در بیرون از ما باشد بلکه در مغز ما با آگاهی و فهم ما ایجاد میشود.