فرکانس سایکدلیک

مستند سایکدلیکا – فرکانس های سایکدلیک

موسیقی به دلیل تأثیرات روانشناختی آن، به ویژه بر احساسات، به عنوان عنصر کلیدی درمان با کمک سایکدلیک ها شناخته می شود. هدف پشت موسیقی و سایکدلیک ها از دیرباز این است که شنونده را به سفری در ضمیر ناخودآگاه ببرد و حس واقعیت تغییر یافته را القا کند.