سایکدلیک ها و بیداری کندالینی

کندالینی شکلی از بیداری پرانرژی است که باعث دگرگونی شدید در سطوح ذهنی، عاطفی و معنوی می شود. سایکدلیک ها همیشه با معنویت در ارتباط بوده اند، زیرا این گیاهان سنت های