7 مزیت علمی پرانایاما

پرانایاما تمرین تنظیم تنفس است. این یکی از اجزای اصلی یوگا، تمرینی برای سلامت جسمی و روانی است. در سانسکریت، “پرانا” به معنای انرژی زندگی و “یاما” به معنای کنترل است.